بیکاری بومیان منطقه به دلیل ممانعت با ورود ترانزیت از کشور ترکمنستان

توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا –

یک منبع مطلع به توهرا گفت:

bikariتقریبا ۶۰۰ نفر از کارگران شهر اینچه برون وروستاهای تنگلی ودانشمند واوخی تپه بعلت ممانعت از ورود تریلر های ترکمنستانی به گمرک ایران جهت بارگیری سیمان صادراتی ،بیکار شدند و اداره گمرک که باید در اشتغال اهالی بومی منطقه نقش موثری داشته باشد در حال حاضر باعث بیکاری عده ای بدلیل اختلاف در تعیین تعرفه جاده ای میباشد

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *