درباره توهرا

توهرا؛ نخستین سازمان مدافع حقوق بشر شهروندان ترکمن در ایران است

تاریخ صد سال اخیر ترکمنهای ایران و تجربیات آن بیانگر این واقعیت است که بدون تشکل ارگان های حقوق بشری، تلاش در راه تحقق خواستها، ره به جائی نخواهد برد.
با علم به مسئله فوق ما بخشی از فعالین حقوق بشر ترکمن صحرا صرف نظر از تنوع دیدگاه ها و تعلقات گروهی برای رفع این نقصان و جهت پاسخگوئی به این نیاز تاریخی در جهت ایجاد تشکلی که بتواند بر پراکندگی فعالین ترکمن غلبه نموده و برای نسل های آینده پشتوانه ای معنوی فراهم کند دور هم گرد آمده ایم.
ایران کشوری است کثیر المله با تعلقات اتنیکی، زبانی و دینی گوناگون . اما بعد از/با برآمدن دولت پهلوی ها، سیستم حکومتی متمرکز با سیاست » یک ملت یک زبان » یعنی تنها با زبان فارسی رسمیت یافت. با پیروزی قیام بهمن و روند استقرار جمهوری اسلامی ایران نیز اساسا آن دیدگاه نابرابر دولتی نسبت به ملل غیر فارس و غیر شیعه کماکان ادامه دارد.
بازتاب گسترده مطالبات ملیت های ایران در سالهای اخیر، هم در سطح جامعه ایران و هم در عرصه بین المللی ، توانسته است تا حدی حل مسئله ملی و رفع تبعیض را به مبحثی/نیازی/گفتمان جدی تبدیل کرده و افکار عمومی و نظرات کارشناسان اجتماعی و سیاسی را به خود معطوف نماید.بر این اساس، ارائه دقیق تر طرح هایی که منطبق بر خواست های واقعی ملیت ترکمن در ایران باشد، نقش جمعیت را در غنای این اصول و فرهنگ برابر حقوقی ارتقا خواهد داد.
حضور گسترده فعالین ترکمن، بویژه در سالهای اخیر، در عرصه های اجتماعی و سیاسی ایران مبین رشد آگاهی آنان درجهت مطالبه حقوق ملتمان است.
قطعا هر ملتی برای پاسداری از ارزش های ملی، مدنی و فرهنگی خود، نیازمند نهادهای متناسب با ویژگیهای جامعه خود می باشد.
با محور قراردادن حقوق ملی ملتمان و با همکاری ارگان های حقوق بشری شرایط امروز می توان به تحرک وتقویت جامعه مدنی مان یاری رساند.

ما جمعی از ترکمنهای ایران با تاکید در پی تدارک و برپایی ارگان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا می باشیم.
تا بدین وسیله بتوانیم هر گونه تلاش خود را برای رفع تبعیض های ملی-نژادی-مذهبی-جنسی و طبقاتی انجام دهیم.