اجرای حکم تخریب ۱۰ بنای غیرمجاز در روستای زیارت

 

توهرا-قانون حفظ اراضی زراعی و باغها در روستای زیارت شهرستان گرگان به اجرا درآمد.
به گزارش توهرا ، فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا صبح دیروز ۱۲ دیماه
۱۰ از مورد احکام قطعی قلع وقمع در روستای زیارت گرگان به اجرا در آمد.

این در حالی است که زمین ها متعلق به روستاییان بوده و توسط شهرداری منطقه شماره پلاک نیز داده شده و در نقشه هوایی سال ۴۲ موجود است .

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *