تصویر روز

توهرا،فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا

تصویر در قاب؛به علت نبود لوله کشی آب روستایی در روستا های منطقه ترکمن نشین راز و جرگلان مردم برای شستشوی فرش ها و لباس های خود از آب چشمه ها و رودخانه ها استفاده میکنند

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *